• Viet Green Media & Events - Phòng tổ chức sự kiện tại KCN Đình Hương, Thanh Hóa chuyên tổ chức sự kiện Lễ khởi công, lễ động thổ, lễ khánh thành, hội nghị, hội thảo, họp báo, tổ chức triển lãm gian hàng, ra mắt sản phẩm mới, tổ chức lễ hội, các chương trình biểu diễn nghệ thuật, tổ chức các lễ kỉ niệm tại KCN Đình Hương, Thanh Hóa
  • Viet Green Media & Events - Phòng tổ chức sự kiện tại KCN Nghi Sơn, Thanh Hóa chuyên tổ chức sự kiện Lễ khởi công, lễ động thổ, lễ khánh thành, hội nghị, hội thảo, họp báo, tổ chức triển lãm gian hàng, ra mắt sản phẩm mới, tổ chức lễ hội, các chương trình biểu diễn nghệ thuật, tổ chức các lễ kỉ niệm tại KCN Nghi Sơn, Thanh Hóa
  • Viet Green Media & Events - Phòng tổ chức sự kiện tại KCN Hoàng Long, Thanh Hóa chuyên tổ chức sự kiện Lễ khởi công, lễ động thổ, lễ khánh thành, hội nghị, hội thảo, họp báo, tổ chức triển lãm gian hàng, ra mắt sản phẩm mới, tổ chức lễ hội, các chương trình biểu diễn nghệ thuật, tổ chức các lễ kỉ niệm tại KCN Hoàng Long, Thanh Hóa
  • Viet Green Media & Events - Phòng tổ chức sự kiện tại KCN Lễ Môn, Thanh Hóa chuyên tổ chức sự kiện Lễ khởi công, lễ động thổ, lễ khánh thành, hội nghị, hội thảo, họp báo, tổ chức triển lãm gian hàng, ra mắt sản phẩm mới, tổ chức lễ hội, các chương trình biểu diễn nghệ thuật, tổ chức các lễ kỉ niệm tại KCN Lễ Môn, Thanh Hóa

Công ty tổ chức sự kiện tại KCN Lam Sơn, Thanh Hóa

Viet Green Media & Events - Phòng tổ chức sự kiện tại KCN Lam Sơn, Thanh Hóa chuyên tổ chức sự kiện Lễ khởi công, lễ động thổ, lễ khánh thành, hội nghị, hội thảo, họp báo, tổ chức triển…

Công ty tổ chức sự kiện tại KCN Bỉm Sơn, Thanh Hóa

Viet Green Media & Events - Phòng tổ chức sự kiện tại KCN Bỉm Sơn, Thanh Hóa chuyên tổ chức sự kiện Lễ khởi công, lễ động thổ, lễ khánh thành, hội nghị, hội thảo, họp báo, tổ chức triển…

Công ty tổ chức sự kiện tại KCN Nghi Sơn, Thanh Hóa

Viet Green Media & Events - Phòng tổ chức sự kiện tại KCN Nghi Sơn, Thanh Hóa chuyên tổ chức sự kiện Lễ khởi công, lễ động thổ, lễ khánh thành, hội nghị, hội thảo, họp báo, tổ chức triển…

Công ty tổ chức sự kiện tại KCN Xích Thổ, Ninh Bình

Viet Green Media & Events - Phòng tổ chức sự kiện tại KCN Xích Thổ, Ninh Bình chuyên tổ chức sự kiện Lễ khởi công, lễ động thổ, lễ khánh thành, hội nghị, hội thảo, họp báo, tổ chức triển…

Công ty tổ chức sự kiện tại KCN Đông Phong, Ninh Bình

Viet Green Media & Events - Phòng tổ chức sự kiện tại KCN Đồng Phong, Ninh Bình chuyên tổ chức sự kiện Lễ khởi công, lễ động thổ, lễ khánh thành, hội nghị, hội thảo, họp báo, tổ chức triển…

Công ty tổ chức sự kiện tại KCN Yên Mô, Ninh Bình

Viet Green Media & Events - Phòng tổ chức sự kiện tại KCN Yên Mô, Ninh Bình chuyên tổ chức sự kiện Lễ khởi công, lễ động thổ, lễ khánh thành, hội nghị, hội thảo, họp báo, tổ chức triển…

Công ty tổ chức sự kiện tại KCN Bình Minh, Ninh Bình

Viet Green Media & Events - Phòng tổ chức sự kiện tại KCN Bình Minh, Ninh Bình chuyên tổ chức sự kiện Lễ khởi công, lễ động thổ, lễ khánh thành, hội nghị, hội thảo, họp báo, tổ chức triển…

Công ty tổ chức sự kiện tại KCN Đồng Hướng, Ninh Bình

Viet Green Media & Events - Phòng tổ chức sự kiện tại KCN Đồng Hướng, Ninh Bình chuyên tổ chức sự kiện Lễ khởi công, lễ động thổ, lễ khánh thành, hội nghị, hội thảo, họp báo, tổ chức triển…

Công ty tổ chức sự kiện tại KCN Sơn Hà, Ninh Bình

Viet Green Media & Events - Phòng tổ chức sự kiện tại KCN Sơn Hà, Ninh Bình chuyên tổ chức sự kiện Lễ khởi công, lễ động thổ, lễ khánh thành, hội nghị, hội thảo, họp báo, tổ chức triển…

Công ty tổ chức sự kiện tại KCN Phúc Sơn, Ninh Bình

Viet Green Media & Events - Phòng tổ chức sự kiện tại KCN Phúc Sơn, Ninh Bình chuyên tổ chức sự kiện Lễ khởi công, lễ động thổ, lễ khánh thành, hội nghị, hội thảo, họp báo, tổ chức triển…

Công ty tổ chức sự kiện tại KCN Khánh Cư, Ninh Bình

Viet Green Media & Events - Phòng tổ chức sự kiện tại KCN Khánh Cư, Ninh Bình chuyên tổ chức sự kiện Lễ khởi công, lễ động thổ, lễ khánh thành, hội nghị, hội thảo, họp báo, tổ chức triển…

Công ty tổ chức sự kiện tại KCN Gián Khẩu, Ninh Bình

Viet Green Media & Events - Phòng tổ chức sự kiện tại KCN Gián Khẩu, Ninh Bình chuyên tổ chức sự kiện Lễ khởi công, lễ động thổ, lễ khánh thành, hội nghị, hội thảo, họp báo, tổ chức triển…

Công ty tổ chức sự kiện tại KCN Khánh Phú, Ninh Bình

Viet Green Media & Events - Phòng tổ chức sự kiện tại KCN Khánh Phú, Ninh Bình chuyên tổ chức sự kiện Lễ khởi công, lễ động thổ, lễ khánh thành, hội nghị, hội thảo, họp báo, tổ chức triển…

Công ty tổ chức sự kiện tại KCN Tam Điệp, Ninh Bình

Viet Green Media & Events - Phòng tổ chức sự kiện tại KCN Tam Điệp, Ninh Bình chuyên tổ chức sự kiện Lễ khởi công, lễ động thổ, lễ khánh thành, hội nghị, hội thảo, họp báo, tổ chức triển…

Công ty tổ chức sự kiện tại Cụm CN Biên Hòa, Hà Nam

Viet Green Media & Events - Phòng tổ chức sự kiện tại Cụm CN Biên Hòa, Hà Nam chuyên tổ chức sự kiện Lễ khởi công, lễ động thổ, lễ khánh thành, hội nghị, hội thảo, họp báo, tổ chức…

Công ty tổ chức sự kiện tại Cụm CN Nam Châu Sơn, Hà Nam

Viet Green Media & Events - Phòng tổ chức sự kiện tại Cụm CN Nam Châu Sơn, Hà Nam chuyên tổ chức sự kiện Lễ khởi công, lễ động thổ, lễ khánh thành, hội nghị, hội thảo, họp báo, tổ…

Công ty tổ chức sự kiện tại Cụm CN Hòa Hậu, Hà Nam

Viet Green Media & Events - Phòng tổ chức sự kiện tại Cụm CN Hòa Hậu, Hà Nam chuyên tổ chức sự kiện Lễ khởi công, lễ động thổ, lễ khánh thành, hội nghị, hội thảo, họp báo, tổ chức…

Công ty tổ chức sự kiện tại Cụm CN Trung Lương, Hà Nam

Viet Green Media & Events - Phòng tổ chức sự kiện tại Cụm CN Trung Lương, Hà Nam chuyên tổ chức sự kiện Lễ khởi công, lễ động thổ, lễ khánh thành, hội nghị, hội thảo, họp báo, tổ chức…

Công ty tổ chức sự kiện tại Cụm CN Cầu Giát, Hà Nam

Viet Green Media & Events - Phòng tổ chức sự kiện tại Cụm CN Cầu Giát, Hà Nam chuyên tổ chức sự kiện Lễ khởi công, lễ động thổ, lễ khánh thành, hội nghị, hội thảo, họp báo, tổ chức…

Công ty tổ chức sự kiện tại KCN Liêm Phong, Hà Nam

Viet Green Media & Events - Phòng tổ chức sự kiện tại KCN Liêm Phong, Hà Nam chuyên tổ chức sự kiện Lễ khởi công, lễ động thổ, lễ khánh thành, hội nghị, hội thảo, họp báo, tổ chức triển…

BACK TO TOP